الفبای هورامی

یو جه دوسا واته بیش فونت بنیه ره وێبه که ت فرماڤه براکه م

زوانی هورامی دارو 31 سامتاو 3 مۆسه وێت گولالێ و 3 مۆسه وێت گورێن

سامێته کێ:ء-ب-پ-ت-ج-چ-ح-خ-د-ذ(البته باید سه نقطه داشته باشد برای کلمه هایی مانند ئه ذا(مادر))-ر-ڕ-ز-ژ-ع-غ-ف-ڤ-ق-ک-گ-ل-ڵ-م-ن-(؟)-و-ه-ی

مۆسه وێته گولاله کێ:فارسیشا(َُِ)هورامیشا(ه ێ ۆ)

مۆسه وێته گوره کێ:فارسیشا(ا-و-ی)هورامیشا(ا-وو-ی)

؟: وێچم مه زانوش به خشدێم به گۆره یی ویتا

 

متڵبێ ته ر ێم ئاماذه که ردێنێ وه لی به خاترو ده رسیۆ مشۆ مێدردێ تا جمعو جمعه

دیسان سپاس

/ 0 نظر / 53 بازدید